Hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

1. ÖZTOPRAK MUSTAFA (2013). Hadis İlminin Endülüs’e Girişi. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(2), 143-163. [İndir]

2. ÖZTOPRAK MUSTAFA (2013). Târîhu Bağdâd’da Ebû Hanîfe İle İlgili Müspet ve Menfi Rivayetlerin Değerlendirilmesi. Diyanet İlmi Dergi, 49(4), 105-130. [İndir]

3. ÖZTOPRAK MUSTAFA (2013). Dilencilik Konusundaki Hadislerin Kaynak Değeri ve Rivâyet-Dirâyet Bütünlüğü Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22(2), 83-111. [İndir]

4. ÖZTOPRAK MUSTAFA (2013). Endülüs Hadisçiliğinde Sahîhayn Algısı ve Doğu İslâm Dünyasıyla Karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(1), 109-136. [İndir]

5. ÖZTOPRAK MUSTAFA (2013). Ahkâm Hadis Kitaplarında Rivayetlere Yer Verme Şekilleri. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(1), 31-54. [İndir]

6. ÖZTOPRAK MUSTAFA (2013). Endülüs Âlimlerinden İbnü’l-Harrât el-İşbîlî’nin Hayatı ve Hadisçiliği. Dini Araştırmalar Dergisi, 16(42), 190-215. [İndir]

7. ÖZTOPRAK MUSTAFA (2013). Ahkâm Hadis Kitaplarındaki Bölüm Başlıklarının Şekillenmesi ve Sebepleri. Ekev Akademi Dergisi(55), 89-100. [İndir]

8. ÖZTOPRAK MUSTAFA (2013). Endülüs Hadisçiliğinde Kadıların Yeri. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(7), 105-122. [İndir]

9. ÖZTOPRAK MUSTAFA (2012). Endülüs’te Hadis İlminin Gelişim Aşamaları. Marife Dini Araştırmalar Dergisi(2), 183-197. [İndir]

10. ÖZTOPRAK MUSTAFA (2012). Endülüs Hadisçiliğinde Halifelerin Yeri. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(1), 149-165. [İndir] 

11. ÖZTOPRAK MUSTAFA (2014). Cevşenü’l-Kebîr İle İlgili Rivâyetlerin Tespit, Tahlil ve Değerlendirmesi. İlahiyat Araştırmaları Dergisi (2), 153-175. [İndir]

12. ÖZTOPRAK MUSTAFA (2014). Bireysel ve Toplumsal Meselelerde Hz. Peygamber’in Problem Çözme Yöntemleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2), sayı: 37, s. 231-265. [İndir]

13. ÖZTOPRAK MUSTAFA (2016). Said Nursî’nin Peygamber Anlayışı Üzerine Bazı Mülahazalar,  Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı:8, s. 111-140 (İndir)

14. ÖZTOPRAK, MUSTAFA; DAĞCI, SEMA (2019). Yunus Emre’nin Divan’ında Hadise Yaklaşımı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı. 11, s. 185-224. (İndir)

15. ÖZTOPRAK, MUSTAFA, (2020) Yunus Emre’nin Divanındaki Peygamber Anlayışı, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt: 20, sayı: 1, s. 299-327. (İndir

16. ÖZTOPRAK, MUSTAFA; DAĞCI, SEMA (2020). İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mevzû Hadis Bilgisi Üzerine Tecrübi Bir Çalışma: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı:16, s. 85-138.   (İndir)

17. Balık, Hafize; Öztoprak, Mustafa (2021). El Öpmek İle İlgili Kütüb-i Sitte Hadislerinin tahriç ve Değerlendirmesi. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı:17, s. 57-83. (İndir)

18. Yılgıner, İbrahim; Öztoprak, Mustafa (2021). Halil B. Ahmed’in Kitabü’l-Ayn’da Hadisle İstişhadı. Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 9, s. 113-154. (İndir)

Bir cevap yazın