Bilimsel MakalelerKategorize

Bilimsel Makaleler

Hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. ÖZTOPRAK MUSTAFA (2013). Hadis İlminin Endülüs’e Girişi. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  Dergisi(2), 143-163. İndirebilirsiniz

2. ÖZTOPRAK MUSTAFA (2013). Târîhu Bağdâd’da Ebû Hanîfe İle İlgili Müspet ve Menfi Rivayetlerin Değerlendirilmesi. Diyanet İlmi Dergi, 49(4), 105-130. İndirebilirsiniz

3. ÖZTOPRAK MUSTAFA (2013). Dilencilik Konusundaki Hadislerin Kaynak Değeri ve Rivâyet-Dirâyet Bütünlüğü Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22(2), 83-111. İndirebilirsiniz

4. ÖZTOPRAK MUSTAFA (2013). Endülüs Hadisçiliğinde Sahîhayn Algısı ve Doğu İslâm Dünyasıyla Karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(1), 109-136. İndirebilirsiniz

5. ÖZTOPRAK MUSTAFA (2013). Ahkâm Hadis Kitaplarında Rivayetlere Yer Verme Şekilleri. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(1), 31-54. İndirebilirsiniz

6. ÖZTOPRAK MUSTAFA (2013). Endülüs Âlimlerinden İbnü’l-Harrât el-İşbîlî’nin Hayatı ve Hadisçiliği. Dini Araştırmalar Dergisi, 16(42), 190-215. İndirebilirsiniz

7. ÖZTOPRAK MUSTAFA (2013). Ahkâm Hadis Kitaplarındaki Bölüm Başlıklarının Şekillenmesi ve Sebepleri. Ekev Akademi Dergisi(55), 89-100. İndirebilirsiniz

8. ÖZTOPRAK MUSTAFA (2013). Endülüs Hadisçiliğinde Kadıların Yeri. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(7), 105-122. İndirebilirsiniz

9. ÖZTOPRAK MUSTAFA (2012). Endülüs’te Hadis İlminin Gelişim Aşamaları. Marife Dini Araştırmalar Dergisi(2), 183-197. İndirebilirsiniz

10. ÖZTOPRAK MUSTAFA (2012). Endülüs Hadisçiliğinde Halifelerin Yeri. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(1), 149-165. İndirebilirsiniz

11. ÖZTOPRAK MUSTAFA (2014). Cevşenü’l-Kebîr İle İlgili Rivâyetlerin Tespit, Tahlil ve Değerlendirmesi. İlahiyat Araştırmaları Dergisi (2), 153-175. İndirebilirsiniz

12. ÖZTOPRAK MUSTAFA (2014). Bireysel ve Toplumsal Meselelerde Hz. Peygamber’in Problem Çözme Yöntemleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2), sayı: 37, s. 231-265. İndirebilirsiniz 

13. ÖZTOPRAK MUSTAFA (2016). Said Nursî’nin Peygamber Anlayışı Üzerine Bazı Mülahazalar,  Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı:8, s. 111-140. İndirebilirsiniz

14. ÖZTOPRAK, MUSTAFA; DAĞCI, SEMA (2019). Yunus Emre’nin Divan’ında Hadise Yaklaşımı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı. 11, s. 185-224. İndirebilirsiniz

15. ÖZTOPRAK, MUSTAFA, (2020) Yunus Emre’nin Divanındaki Peygamber Anlayışı, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt: 20, sayı: 1, s. 299-327. İndirebilirsiniz

16. ÖZTOPRAK, MUSTAFA; DAĞCI, SEMA (2020). İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mevzû Hadis Bilgisi Üzerine Tecrübi Bir Çalışma: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı:16, s. 85-138. İndirebilirsiniz

17. Balık, Hafize; Öztoprak, Mustafa (2021). El Öpme İle İlgili Kütüb-i Sitte Hadislerinin tahriç ve Değerlendirmesi. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı:17, s. 57-83. İndirebilirsiniz

18. Yılgıner, İbrahim; Öztoprak, Mustafa (2021). Halil B. Ahmed’in Kitabü’l-Ayn’da Hadisle İstişhadı. Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 9, s. 113-154. İndirebilirsiniz

19.Hayma, Servet; Öztoprak, Mustafa (2022). Hadislerde Mübhemat: Kavramsal Çerçeve ve Delalet Ettiği Yönler, Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 11, s. 65-90. İndirebilirsiniz

20. Kaya, Ümit; Öztoprak, Mustafa (2022). “Hüseyin Hilmi Işık’ın Tam İlmihal Seadeti Ebediyyedeki Hadis Bilgisi”, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 20, s. 45-9. İndirebilirsiniz

21. Şahin, Mehmet Emin-Öztoprak, Mustafa (2023). “Ahmed b. Ömer el-Kurtubî’nin el-Müfhim Lima Eşkele Min Telhîsi Kitabi Müslim İsimli Eserinde Hadisleri Değerlendirme Metodu”, Umde Dini Tetkikler Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 1, 187 – 207. İndirebilirsiniz

22. Abdulmawjood Abdulfattah A. Qa Qarabash-Öztoprak, Mustafa (2023). “Hadisin Gelişim Süreciyle Musul Darülhadisleri”, İlahiyat: Akademik Araştırmalar Yıllığı, sayı: 6, s. 49-69. İndirebilirsiniz

23. Öztoprak, Mustafa. “Bediüzzaman Said Nursinin Hadis Anlayışı Kitabına Yönelik Tenkitlerin Tenkidi”, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2023/2, s. 205-225. İndirebilirsiniz

24. Faısal Ahmad, Mustafa Öztoprak. “Bir Tashih Yöntemi Olarak Hadis İlminde İlzam Kavramı “, Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 14, 2023, s. 95-128. İndirebilirsiniz

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu
Sosyal Medya Takip Bildirimi

Bizi sosyal medya hesaplarınızdan takip edebilirsiniz.