Özgeçmiş

Özgeçmiş

                                                                      DOÇ. DR. MUSTAFA ÖZTOPRAK 

1978 yılında Konya’da doğdu. İlkokuldan sonra Konya-Meram Dere Kur’an Kursu’nda hafızlık yaptı. Konya-Merkez İmam-Hatip Lisesi’ni 1999, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 2003 yılında bitirdi.

2003–2006 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimler Ana Bilim Dalı Hadis Bilim Dalında “Târîhu Bağdâd’da Ebû Hanîfe İle İlgili İddiaların Değerlendirilmesi” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı.

2003–2006 ve 2009–2012 yıllarında Konya, Afyonkarahisar ve Malatya illerindeki farklı camilerde İmam-Hatiplik görevinde bulundu.

2006–2009 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Selçuk Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi’nde vaizlik eğitimi aldı.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimler Ana Bilim Dalı Hadis Bilim Dalında “İbnü’l-Harrât el-İşbîlî’nin Hadis İlmindeki Yeri” başlıklı doktora tezi 2012 yılında kabul edildi.

2019 yılında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı kararıyla doçent oldu.

Farklı bilimsel dergilerde yayımlanan makaleleri, kitapları ve bilimsel olmayan dergi ve gazetelerde yazıları bulunmaktadır.

2012-2018 yılları arasında Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev yaptı.

Mayıs 2018’den itibaren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

ÖĞRENİM BİLGİLERİ 

 • Doçentlik: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (2019)
  Doçentlik Takdim Tezi: Bediüzzaman Said Nursi’nin Hadis Anlayışı (2016)
 • Doktora: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2006-2012
  Tez Adı: İbnü’l-Harrât El-İşbîlî’nin (v. 582/1186) Hadis İlmindeki Yeri (2012).
 • Yüksek Lisans-Tezli: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2003-2006
  Tez Adı: Tarîhu Bağdâd’da Ebû Hanîfe İlgili Rivâyetlerin Değerlendirilmesi (2006)
 • Lisans-Anadal: Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1999-2003
  Bitirme Tezi: Ebû Hanife’nin Az Hadis Biliyor İddialarının Analizi (2003)

BİLİMSEL MAKALELER

 1. Öztoprak Mustafa (2013). “Hadis İlminin Endülüs’e Girişi”. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2), 143-163.
 2. Öztoprak Mustafa (2013). “Târîhu Bağdâd’da Ebû Hanîfe İle İlgili Müspet ve Menfi Rivayetlerin Değerlendirilmesi.” Diyanet İlmi Dergi, 49 (4), 105-130.
 3. Öztoprak Mustafa (2013). “Dilencilik Konusundaki Hadislerin Kaynak Değeri ve Rivâyet-Dirâyet Bütünlüğü Çerçevesinde Değerlendirilmesi” Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22 (2), 83-111.
 4. Öztoprak Mustafa (2013). “Endülüs Hadisçiliğinde Sahîhayn Algısı ve Doğu İslâm Dünyasıyla Karşılaştırılması” Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (1), 109-136.
 5. Öztoprak Mustafa (2013). “Ahkâm Hadis Kitaplarında Rivayetlere Yer Verme Şekilleri” Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (1), 31-54.
 6. Öztoprak Mustafa (2013). “Endülüs Âlimlerinden İbnü’l-Harrât El-İşbîlî’nin Hayatı ve Hadisçiliği“, Dini Araştırmalar Dergisi, 16 (42), 190-215.
 7. Öztoprak Mustafa (2013). “Ahkâm Hadis Kitaplarındaki Bölüm Başlıklarının Şekillenmesi ve Sebepleri”, Ekev Akademi Dergisi (55), 89-100.
 8. Öztoprak Mustafa (2013). “Endülüs Hadisçiliğinde Kadıların Yeri”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4 (7), 105-122.
 9. Öztoprak Mustafa (2012). “Endülüs’te Hadis İlminin Gelişim Aşamaları”, Marife Dini Araştırmalar Dergisi (2), 183-197.
 10. Öztoprak Mustafa (2012). “Endülüs Hadisçiliğinde Halifelerin Yeri”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(1), 149-165.
 11. Öztoprak Mustafa (2014). “Cevşenü’l-Kebîr İle İlgili Rivâyetlerin Tespit, Tahlil Ve Değerlendirmesi”, İlahiyat Araştırmaları Dergisi (2), 153-175.
 12. Öztoprak Mustafa (2014). “Bireysel Ve Toplumsal Meselelerde Hz. Peygamber’in Problem Çözme Yöntemleri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2), Sayı: 37, s. 231-265.
 13. Öztoprak Mustafa (2016). “Said Nursi’nin Peygamber Algısı Üzerine Bazı Mülahazalar”, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2), Sayı: 8, s. 111-140.
 14. Öztoprak, Mustafa; Dağcı, Sema (2019). “Yunus Emre’nin Divan’ında Hadise Yaklaşımı”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı. 11, s. 185-224.
 15. Öztoprak, Mustafa, (2020). “Yunus Emre’nin Divan’ındaki Peygamber Anlayışı”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt: 20, sayı: 1, s. 299-327.
 16. Öztoprak, Mustafa; Dağcı, Sema (2020). “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mevzû Hadis Bilgisi Üzerine Tecrübi Bir Çalışma: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği”. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2), Sayı: 16, s. 111-140. 
 17. Balık Hafize; Öztoprak, Mustafa (2021). “El Öpme” İle İlgili Kütüb-i Sitte Hadislerinin Tahriç Ve Değerlendirmesi”, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (1), Sayı: 17, s. 57-83. 
 18. Yılgıner, İbrahim; Öztoprak, Mustafa (2021). “Halil b. Ahmed’in Kitabü’l-Ayn’da Hadisle İstişhadı”, Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 9, s. 113-154.
 19. Hayma, Servet; Öztoprak, Mustafa (2022). “Hadislerde Mübhemat: Kavramsal Çerçeve ve Delalet Ettiği Yönler”, Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 11, s. 65-90.
 20. Kaya, Ümit; Öztoprak, Mustafa (2022). “Hüseyin Hilmi Işık’ın Tam İlmihal Seadeti Ebediyye’deki Hadis Bilgisi”, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 20, s. 45-90.
 21. Şahin, Mehmet Emin-Öztoprak, Mustafa (2023). “Ahmed b. Ömer el-Kurtubî’nin el-Müfhim Lima Eşkele Min Telhîsi Kitabi Müslim İsimli Eserinde Hadisleri Değerlendirme Metodu”, Umde Dini Tetkikler Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 1, 187 – 207.
 22. Abdulmawjood Abdulfattah A. Qa Qarabash-Öztoprak, Mustafa (2023). “Hadisin Gelişim Süreciyle Musul Darülhadisleri”, İlahiyat: Akademik Araştırmalar Yıllığı, sayı: 6, s. 49-69.
 23. Öztoprak, Mustafa. “Bediüzzaman Said Nursinin Hadis Anlayışı Kitabına Yönelik Tenkitlerin Tenkidi”, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2023/2, s. 205-225.
 24. Faısal Ahmad, Mustafa Öztoprak. “Bir Tashih Yöntemi Olarak Hadis İlminde İlzam Kavramı “, Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 14, 2023, s. 95-128.

BİLDİRİLER

 1. Öztoprak, Mustafa, “Hayrettin Hıdır b. Mahmud b. Ömer el-Merzifonî el-Atufî’nin Hayatı ve ” İnzâr Fi Şerhi   Ba’dı Ehâdîsî’l-MeşârikAdlı Eseri”, Uluslararası Amasyalı Âlimler Sempozyumu, 21-22 Nisan 2017, Amasya.
 2. Öztoprak, Mustafa, “Umran Kuramı Çerçevesinde İbn Haldun’un Peygamber Tasavvuru”, Uluslararası II. Asead Sosyal Bilimler Sempozyumu, 21-23 Ekim 2017, Antalya.
 3. Öztoprak, Mustafa, “Bir Yaklaşım Modeli Olarak Hz. Peygamberin Toplumun Farklı Kesimleriyle Kurduğu İletişim Yolları“, I. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu, Din, Dil ve İletişim, 10-11 Ekim 2019, Eskişehir.
 4. Öztoprak, Mustafa, “Kütüb-i Sitte çerçevesinde Allah Rasûlü’nün Çocuklara İsim Koyma Konusuna Yaklaşımı“, 14. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu, 14.12.2020, Şanlıurfa.
 5. Merve Elmusa, Mustafa Öztoprak, 9. Uluslararası Akdeniz Sosyal Bilimler Kongresi, 1-2 Nisan 2023, Adana. ‘’Common Sense And İts Place İn The Science Of Hadith: The Extent Of The Danger Of İts Change And How To Address The Factors Affecting İt ‘’ /الفطرة السليمة مكانتها في علم الحديث: خطورة تغييرها وكيفية التصدي لعوامل التأثير عليها  
 6. Abdulmawjood Abdulfattah Qarabash, Mustafa Öztoprak. “Hadisin Gelişim Süreciyle Musul Darülhadisleri”. Yayın Yeri: 3. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu (26-31.08.2023) , 2023.     
 7. Younus Younus, Mustafa Öztoprak. “Zebîdî’nin İthafü’s-Sadeti’l-Müttakin Bi Şerhi İhyai Ulumiddîn Adlı Eserinde Hadisleri Tashîh ve Tad’îf Metodu“, 9. Avrasya Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 24-26 Kasım 2023, Tiflis.
 8. Halil Uluhatun, Mustafa Öztoprak. “Hadis İlimlerini Tespit ve Değerlendirmesi Bakımından İbnü’t-Tallâ el-Kurtubî/  İbn Al-Tallâ Cordoban in terms of Identification and Evaluation of
  Hadith Sciences”, 9. Avrasya Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 24-26 Kasım 2023, Tiflis.            

     Dergipark sayfasına bakabilirsiniz. http://dergipark.org.tr/@mstfztprk

KİTAPLAR

 1. İslâm ve Toplum (2017), Öztoprak, Mustafa, Gece Kitaplığı, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı 138, Isbn: 978-605-288-056-2.
 2. Farklı Yönleriyle Endülüs Hadisçiliği (2014), Öztoprak, Mustafa, Gece Kitaplığı, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 152, Isbn: 978-605-63511-3-6.
 3. Müspet ve Menfi İddialar ve Değerlendirmeleriyle Ebu Hanife (2018), Öztoprak, Mustafa, Gece Kitaplığı, Basım Sayısı:3, Sayfa Sayısı 157, Isbn: 978-605-6351105.
 4. Kaza Namazlarının Sünnetteki Yeri (2015), Öztoprak, Mustafa, Rağbet Yayınları, Basım Sayısı 2, Sayfa Sayısı 72, Isbn: 6059852098.
 5. Endülüs’te Hadis ve İbnü’l-Harrat El-İşbîlî (2012), Öztoprak, Mustafa, Gece Kitaplığı, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı 303, Isbn: 978–605–63511–1–2.
 6. Bediüzzaman Said Nursi’nin Hadis Anlayışı (2016), Öztoprak, Mustafa, Gece Kitapliği, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı. 274.
 7. Müslüman Günlüğü (2016), Öztoprak, Mustafa, Gece Kitaplığı, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı. 123.
 8. Sorunların Çözümünde Nebevi Yöntem (2018), İnsani Yardım Vakfı (İHH) Yayınları, İstanbul.

KİTAP BÖLÜMÜ

 1. Sosyal Bilimciler Gözüyle Sinop, Berikan Yayınları, Ankara, 2018. Kitap Bölümü, “Seyyid Bilâl Türbesi ve Cezayirli Ali Paşa Camii”, ss. 371-383.
 2. Bireysel ve Sosyal Hayatta Hadis 1, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2019. Kitap Bölümü: “Dua Hadisleri”, ss. 193-214).
 3. Hz. Peygamber ve İletişim, Gece Kitaplığı, Ankara, 2020. Kitap Bölümü: “Hz. Peygamberin Toplumun Farklı Kesimleriyle Kurduğu İletişim Yolları”, ss. 1-37).
 4. Bizim Yunus, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Kitaplığı, Eskişehir, 2021. Kitap Bölümü: “Yunus Emre’nin Allah ve Peygamber Sevgisi” ss. 165-183.
 5. Doğruluk: Özü Sözü Bir Olmak, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2022, Kitap Bölümü: “Doğruluk O’nun Karakteriydi”, ss. 25-39.
 6. Biz Gençlere Dair 2, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2022. Kitap Bölümü: ” İman ve Biz“. ss. 43-65.

SEMİNER

 • “İman ve Biz”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, 02.05.2019. (Seminer, Eskişehir’deki 4 İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik İlahiyat Fakültesi İrfan İslami Araştırmalar Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenmiştir.)
 • Buhari’nin Kaynakları“, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, 03.03.2020. (Seminer, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı ve İlahiyat Fakültesi İrfan Okulu Öğrenci Kulübü işbirliğiyle Fuat Sezgin’in Ufkuna Yolculuk Projesi).

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu
Sosyal Medya Takip Bildirimi

Bizi sosyal medya hesaplarınızdan takip edebilirsiniz.