Posted in Özgeçmiş

                                                                      DOÇ. DR. MUSTAFA ÖZTOPRAK 

1978 yılında Konya’da doğdu. İlkokuldan sonra Konya-Meram Dere Kur’an Kursu’nda hafızlık yaptı. Konya-Merkez İmam-Hatip Lisesi’ni 1999, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 2003 yılında bitirdi.

2003–2006 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimler Ana Bilim Dalı Hadis Bilim Dalında “Târîhu Bağdâd’da Ebû Hanîfe İle İlgili İddiaların Değerlendirilmesi” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı.

2003–2006 ve 2009–2012 yıllarında Konya, Afyonkarahisar ve Malatya illerindeki farklı camilerde İmam-Hatiplik görevinde bulundu.

2006–2009 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Selçuk Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi’nde vaizlik eğitimi aldı.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimler Ana Bilim Dalı Hadis Bilim Dalında “İbnü’l-Harrât el-İşbîlî’nin Hadis İlmindeki Yeri” başlıklı doktora tezi 2012 yılında kabul edildi.

2019 yılında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı kararıyla doçent oldu.

Farklı bilimsel dergilerde yayımlanan makaleleri, kitapları ve bilimsel olmayan dergi ve gazetelerde yazıları bulunmaktadır.

2012-2018 yılları arasında Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev yaptı.

Mayıs 2018’den itibaren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

ÖĞRENİM BİLGİLER 

 • Doçentlik: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (2019)
  Doçentlik Takdim Tezi: Bediüzzaman Said Nursi’nin Hadis Anlayışı (2006)
 • Doktora: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2006-2012
  Tez Adı: İbnü’l-Harrât El-İşbîlî’nin (v. 582/1186) Hadis İlmindeki Yeri (2012).
 • Yüksek Lisans-Tezli: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2003-2006
  Tez Adı: Tarîhu Bağdâd’da Ebû Hanîfe İlgili Rivâyetlerin Değerlendirilmesi (2006)
 • Lisans-Anadal: Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1999-2003
  Bitirme Tezi: Ebû Hanife’nin Az Hadis Biliyor İddialarının Analizi (2003)

BİLİMSEL MAKALELER:

 1. Öztoprak Mustafa (2013). Hadis İlminin Endülüs’e Girişi. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2), 143-163.
 2. Öztoprak Mustafa (2013). Târîhu Bağdâd’da Ebû Hanîfe İle İlgili Müspet ve Menfi Rivayetlerin Değerlendirilmesi. Diyanet İlmi Dergi, 49 (4), 105-130.
 3. Öztoprak Mustafa (2013). Dilencilik Konusundaki Hadislerin Kaynak Değeri ve Rivâyet-Dirâyet Bütünlüğü Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22 (2), 83-111.
 4. Öztoprak Mustafa (2013). Endülüs Hadisçiliğinde Sahîhayn Algısı ve Doğu İslâm Dünyasıyla Karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (1), 109-136.
 5. Öztoprak Mustafa (2013). Ahkâm Hadis Kitaplarında Rivayetlere Yer Verme Şekilleri. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (1), 31-54.
 6. Öztoprak Mustafa (2013). Endülüs Âlimlerinden İbnü’l-Harrât El-İşbîlî’nin Hayatı ve Hadisçiliği. Dini Araştırmalar Dergisi, 16 (42), 190-215.
 7. Öztoprak Mustafa (2013). Ahkâm Hadis Kitaplarındaki Bölüm Başlıklarının Şekillenmesi ve Sebepleri. Ekev Akademi Dergisi (55), 89-100.
 8. Öztoprak Mustafa (2013). Endülüs Hadisçiliğinde Kadıların Yeri. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4 (7), 105-122.
 9. Öztoprak Mustafa (2012). Endülüs’te Hadis İlminin Gelişim Aşamaları. Marife Dini Araştırmalar Dergisi (2), 183-197.
 10. Öztoprak Mustafa (2012). Endülüs Hadisçiliğinde Halifelerin Yeri. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(1), 149-165.
 11. Öztoprak Mustafa (2014). Cevşenü’l-Kebîr İle İlgili Rivâyetlerin Tespit, Tahlil Ve Değerlendirmesi. İlahiyat Araştırmaları Dergisi (2), 153-175.
 12. Öztoprak Mustafa (2014). Bireysel Ve Toplumsal Meselelerde Hz. Peygamber’in Problem Çözme Yöntemleri,Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2), Sayı: 37, s. 231-265.
 13. Öztoprak Mustafa (2016). Said Nursi’nin Peygamber Algısı Üzerine Bazı Mülahazalar, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2), Sayı: 8, s. 111-140.
 14. Öztoprak, Mustafa, Dağcı, Sema (2019). Yunus Emre’nin Divan’ında Hadise Yaklaşımı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı. 11, s. 185-224.
 15. Öztoprak, Mustafa, (2020) Yunus Emre’nin Divan’ındaki Peygamber Anlayışı, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt: 20, sayı: 1, s. 299-327.

 

ATIFLAR

 1. Tozlu, İbrahim, “Buhârî Râvisi Kâdî Mühelleb b. Ebû Sufre’nin Endülüs Hadisçiliğindeki Yeri ve Önemi”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, İlahiyat Özel Sayı I, s. 67, 76. Atıf yapılan makale: Öztoprak, Mustafa “Endülüs Hadisçiliğinde Kadıların Yeri”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013/1, cilt: IV, sayı: 7, s. 105-122.
 2. Tozlu, İbrahim, “Buhârî Râvisi Kâdî Mühelleb b. Ebû Sufre’nin Endülüs Hadisçiliğindeki Yeri ve Önemi”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, İlahiyat Özel Sayı I, s. 67. “Hadis İlminin Endülüs’e Girişi”, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, sayı: 2, s. 143-163.
 3. Tozlu, İbrahim, “Buhârî Râvisi Kâdî Mühelleb b. Ebû Sufre’nin Endülüs Hadisçiliğindeki Yeri ve Önemi”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, İlahiyat Özel Sayı I, s. 67, 76. “Endülüs Hadisçiliğinde Halifelerin Yeri”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Enstitüsü, s. 2, s.s. 149-165, Samsun, 2012.
 4. Tozlu, İbrahim, “Buhârî Râvisi Kâdî Mühelleb b. Ebû Sufre’nin Endülüs Hadisçiliğindeki Yeri ve Önemi”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, İlahiyat Özel Sayı I, s. 67, 76. “Endülüs Hadisçiliğinde Sahîhayn Algısı ve Doğu İslâm Dünyasıyla Karşılaştırılması”, OMÜİFD, s. 34, s.s. 109 -136, Samsun, 2013.
 5. İşcan, Mehmet Zeki, “Yerelden Evrensele Ebû Hanîfe’nin Din Anlayışında Genel Özellikler”, Devirleri Aydınlatan İmam-ı A’zam Ulusal Sempozyum Tebliğler Kitabı, Eskişehir, 2015, s. 103. Atıf yapılan makale: “Târîhu Bağdad’da Ebû Hanife İle İlgili Müspet ve Menfi Rivâyetlerin Değerlendirilmesi”, Diyanet İlmi Dergi, cilt: 49, sayı: 4, s. 105-130.
 6. Yılmaz Gömbeyaz, Melek, Emevîler Dönemi Bir Irak Genel Valisi Portresi: Ömer b. Hübeyre (ö. 110/728),  Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Journal of the Faculty of Divinity, 2016, cilt: III, sayı: 2, s. 121-156; Atıf yapılan makale: “Târîhu Bağdad’da Ebû Hanife İle İlgili Müspet ve Menfi Rivâyetlerin Değerlendirilmesi”, Diyanet İlmi Dergi, cilt: 49, sayı: 4, s. 105-130.
 7. Aslan, Ali, “Kâdî Iyâz (v. 544/1149) ve Endülüs’te Hadis İlmi”, International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), 2016, s. 272, 273; Atıf yapılan makale: Öztoprak, M. (2012). Endülüs’te Hadis İlminin Gelişim Aşamaları, Marife Dini Araştırmalar Dergisi, s. 183-197.
 8. Aslan, Ali, “Kâdî Iyâz (v. 544/1149) ve Endülüs’te Hadis İlmi”, International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), 2016, s. 272; Atıf yapılan makale: Öztoprak, M. (2013). Hadis İlminin Endülüs’e Girişi, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Divinity Faculty 2: 143-163.
 9. Özkan, M, “Hasan Basri Çantay’ın “On kere Kırk Hadis” Adlı Eserinde Ahkam Hadislerine Getirdiği Fıkhî Yorumlar”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, cilt: XIX, sayı: 1, s. 287-314; Atıf yapılan makale: Öztoprak, M. (2013). Ahkâm Hadis Kitaplarındaki Bölüm Başlıklarının Şekillenmesi Ve Sebepleri,  Ekev Akademi Dergisi (55), 89-100.
 10. Zulal, Kılıç, Hadis Tarihindeki Yeri Bağlamında Kādî ‘Iyâz’ın Hadîs Usûlü Anlayışı, 19 Mayıs Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi),  Samsun, 2017; Atıf yapılan kitap: Farklı Yönleriyle Endülüs Hadisçiliği (2014), Gece Kitaplığı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 152, ISBN: 978-605-63511-3-6, Türkçe.
 11. Esra, Atmaca, Alman Seyyah Seetzen’in İstanbul Notlarında Eleştiriler ve Öneriler (1802-1803), Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 10, Mart 2017, s. 381-394. Atıf yapılan makale: Öztoprak, M. (2013), “Dilencilik Konusundaki Hadislerin Kaynak Değeri ve Rivâyet-Dirâyet Bütünlüğü Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXII/2, ss. 83-109.
 12. Güşen, Seyit Ali, Endülüs’te Yazılan Sahabe Biyografilerinde Son Halka: Ru’ayni ve Câmi’i, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, sayı: 34, s. 7-44. Atıf Yapılan Makale, Öztoprak, Mustafa, “Endülüs’te Hadis İlminin Gelişim Aşamaları”, Marife Dini Araştırmalar Dergisi, (2), 183-197.
 13. Güşen, Seyit Ali, Endülüs’te Yazılan Sahabe Biyografilerinde Son Halka: Ru’ayni ve Câmi’i, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, sayı: 34, s. 7-44. Atıf Yapılan Makale, Öztoprak, Mustafa, “Endülüs Hadisçiliğinde Halifelerin Yeri”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, sayı: 2.
 14. Güşen, Seyit Ali, Endülüs’te Yazılan Sahabe Biyografilerinde Son Halka: Ru’ayni ve Câmi’i, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, sayı: 34, s. 7-44. Atıf Yapılan Makale, “Hadis İlminin Endülüs’e Girişi”, Iğdır Ü.İ.F.D, sy. 2, 2013.
 15. Özçelik, Fikret, “Cerh ve Ta’dîl İlmi Bağlamında İmam Ebû Hanîfe’ye Yöneltilen Eleştirilerin Analizi”, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, 2017, s. 1-16; Atıf yapılan kitap, Müspet ve Menfi İddialar ve Değerlendirmeleriyle Ebu Hanife (2012), Gece Kitapliği, Basım Sayısı:2, Sayfa Sayısı 157, ISBN: 978-605-6351105, Türkçe.
 16. Durmuş, Ziya, “Kadınlarla İlgili Müttefekun Aleyh Hadislerin Kuran’a Aykırılığı İddiasının Değerlendirilmesi” (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2016; Atıf yapılan makale,  “Endülüs Hadisçiliğinde Sahîhayn Algısı ve Doğu İslâm Dünyasıyla Karşılaştırılması”, OMÜİFD, s.s. 109 -136, Samsun, 2013.
 17. Ertaş, Hikmetullah, (Hadis İsnadı Bağlamında) İbn Zerkûn (ö. 586/1190), el-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2017, 1/3, s. 306-319; Atıf yapılan makale,  “Endülüs Hadisçiliğinde Sahîhayn Algısı ve Doğu İslâm Dünyasıyla Karşılaştırılması”, OMÜİFD, s.s. 109 -136, Samsun, 2013.
 18. Tural, Hüseyin, “Mezheplerin teşekkülü öncesi dönem Sünnî kelâmda Halku’l-Kur’ân meselesi”, Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2017; Atıf yapılan makale: “Târîhu Bağdad’da Ebû Hanife İle İlgili Müspet ve Menfi Rivâyetlerin Değerlendirilmesi”, Diyanet İlmi Dergi, cilt: 49, sayı: 4, s. 105-130.
 19. Tokat, Remzi, “Abdullah bin Ubeyy’in hayatı ve faaliyetleri”, Hitit Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum, 2016; Atıf yapılan makale, Bireysel ve Toplumsal Meselelerde Hz. Peygamber’in Problem Çözme Yöntemleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2), 2014, sayı: 37, s. 231-265.
 20. Çelenk, Sedanur, “İslamî Dönemde Tuleytula Tarihi – Fethinden Mülûkü’t-Tavâif Dönemine kadar (93-422/712-1031)”, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2016; Atıf yapılan kitap: Farklı Yönleriyle Endülüs Hadisçiliği (2014), Gece Kitaplığı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 152, Isbn: 978-605-63511-3-6.
 21. Esen, Bilal, Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Ebu Hanife Hakkında Yapılan Fıkhi Çalışmalar, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 12, Sayı 24, 2014, 323-357; Atıf Yapılan Tez, Mustafa Öztoprak, “Tarihi
  Bağdad’da Ebû Hanîfe İle İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, 132 s.
 22. Alimoğlu, Amannisa, “İbn Atiyye el-Endelüsî’nin tefsirde İbn Cerir et-Taberî’ye yönelttiği eleştirileri”, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2016; Atıf yapılan kitap: Farklı Yönleriyle Endülüs Hadisçiliği (2014), Gece Kitaplığı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 152, Isbn: 978-605-63511-3-6.
 23. Şahbaz, Bekir, Ebû Hanîfe’nin Mürciîliği tartışması, Necmeddin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2016; Atıf yapılan kitap, Müspet ve Menfi İddialar ve Değerlendirmeleriyle Ebu Hanife (2012), Öztoprak, Mustafa, Gece Kitapliği, Basım Sayısı:2, Sayfa Sayısı 157, Isbn: 978-605-6351105.
 24. Topgül, Muhammed Enes, “Erken dönem Şiî ricâl ilmi: Keşşî örneği”, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2015; Atıf yapılan tez, Atıf yapılan makale: “Târîhu Bağdad’da Ebû Hanife İle İlgili Müspet ve Menfi Rivâyetlerin Değerlendirilmesi”, Selçuk üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi) Konya, 2006.
 25. Demir, Halis, Ebu Hanife’ye Nispet edilen Hadis Kitapları Kitabü’l-Asar ve Müsned, Hikmet Yurdu, Yıl: 10, C: 10, Sayı: 20, Ocak – Haziran, 2017/2, ss. 121-144; Atıf yapılan kitap, Mustafa Öztoprak,“Ebû Hanîfe İle İlgili Müspet ve Menfi Rivayetlerin Değerlendirilmesi”, Vuslat Dergisi, y: Kasım 2016, s: 185.
 26. Köycü, Erdoğan, “İmam Azam Ebu Hanife’nin Hadis Anlayışına Dair Bazı Mülahazalar”, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Ankara, 2017, s. 422-439. Atıf yapılan kitap, Müspet ve Menfi İddialar ve Değerlendirmeleriyle Ebu Hanife (2012), Öztoprak, Mustafa, Gece Kitapliği, Basım Sayısı:2, Sayfa Sayısı 157, Isbn: 978-605-6351105.
 27. Bakkal, Ali, ” Bediüzzaman Said Nursi’nin Hadisleri Yorumlama Metodu”, Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 2017, s. 27-57; Atıf yapılan kitap, Öztoprak, Mustafa, Bediüzzaman Said Nursi’nin Hadis Anlayışı, Gece Kitaplığı, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı. 274.
 28. Aslan, Recep, ” Risale-i Nur Çerçevesinde Sünnet Karşıtı bir Kavram Olarak Bidat”, Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 2017, s. 159-176; Atıf yapılan kitap, Öztoprak, Mustafa, Bediüzzaman Said Nursi’nin Hadis Anlayışı, Gece Kitaplığı, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı. 274.
 29. Erdem, İdris, İbn Atiyye’nin el-Muharraru’l-Veciz fi Tefsiri’l-Kitabi’l-Aziz Adlı Eserin Dil Özellikleri (Basılmamış Doktora Tezi), Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır, 2014; Atıf yapılan tez, Öztoprak, Mustafa, İbnü’l- Harrât el-İşbîlî’nin (ö. 582/1186) Hadis İlmindeki Yeri, (Basılmamış Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2012.
 30. Sağlam, A. (2018). Atufî ve Remzü‟d-Dekâyık Mesnevisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7 (1), 136-147. Atıf yapılan bildiri,  Öztoprak, Mustafa, “Hayrettin Hıdır b. Mahmud b. Ömer el-Merzifonî el-Atufî’nin Hayatı ve ” İnzâr Fi Şerhi   Ba’dı Ehâdîsî’l-Meşârik ” Adlı Eseri”, Uluslararası Amasyalı Âlimler Sempozyumu, 21-22 Nisan 2017, Amasya.
 31. Akmaluddin, Muhammad, The Orıgın Of Fıqh Schools In Al-Andalus: From Qaırawan To Medına, IJASOS-International E-Journal of Advances in Social Sciences, Vol. III, Issue 9, December 2017, Atıf yapılan makale: Öztoprak, M. (2013). Hadis İlminin Endülüs’e Girişi, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Divinity Faculty 2: 143-163.
 32. Akmaluddin, Muhammad, The Orıgın Of Fıqh Schools In Al-Andalus: From Qaırawan To Medına, IJASOS-International E-Journal of Advances in Social Sciences, Vol. III, Issue 9, December 2017, Atıf yapılan makale: Öztoprak, Mustafa “Endülüs Hadisçiliğinde Kadıların Yeri”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013/1, cilt: IV, sayı: 7, s. 105-122.
 33. Gürbüz, Duru Özden, ‘Yazılı Büyü’nün Tarihsel Ve İşlevsel Açıdan Türk Halk Kültürü ve Dindarlığı İçerisindeki Yeri ve Yazılı Büyü-Muska Örneği Cevşen Duası’nın Tarihsel Süreçteki Süreklilik ve Değişimi, Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Mayıs, 2018, Alanya, s. 1007-1025; Atıf yapılan makale, Öztoprak, Mustafa (2014). Cevşenü’l-Kebîr İle İlgili Rivâyetlerin Tespit, Tahlil Ve Değerlendirmesi. İlahiyat Araştırmaları Dergisi (2), 153-175.
 34. Özçelik, Fikret, Râvilerin Cerhine Delalet Eden Lafızlar: İbn Ebî Hâtim Örneği, Artuklu Akademi: Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2017, cilt: IV, sayı: 2, s. 51-76; Atıf yapılan kitap, Müspet ve Menfi İddialar ve Değerlendirmeleriyle Ebû Hanife (2012), Gece Kitapliği, Basım Sayısı:2, Sayfa Sayısı 157, ISBN: 978-605-6351105, Türkçe.
 35. Keçeli, Şeymanur, İbnü’l-Faradî’nin Târîhu Ulemâi’l-Endelüs Adlı Eserinden Hareketle Muvatta’ Râvîleri Hakkında Bazı Tespit ve Değerlendirmeler, 6. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı – III (İlahiyat – Psikoloji -Tarih), 10-13 Mayıs 2017, Muş, s. 73-84;  Atıf yapılan makale, Öztoprak, Mustafa, “Endülüs Hadisçiliğinde Halifelerin Yeri”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, sayı: 2.
 36. Dülber, Hatice, Şiddetin Karşısında Hz. Peygamber, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi = Eurasian Journal of Researches in Social and Economics, 2018, cilt: V, sayı: 6, s. 264-285; Atıf yapılan makale, Bireysel ve Toplumsal Meselelerde Hz. Peygamber’in Problem Çözme Yöntemleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2), 2014, sayı: 37, s. 231-265.
 37. Emin, Recep Emin, 2012-2017 Yıllarında Türkiye’de Yapılan Hadis Tezleri Bibliyografyası ve Değerlendirilmesi, Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi = Journal of Islamic Studies, 2018, sayı: 6, s. 93-123; Atıf Yapılan Tez, Öztoprak, Mustafa, İbnü’l-Harrât el-İşbîlî’nin (v. 582/1186) Hadis İlmindeki Yeri/Selçuk Üniversitesi.
 38. Sezen, Melikşah, Maturudiyye I -Teşekkül Dönemi-, Kökler Yayınları, İstanbul, 2018; Atıf yapılan kitap, Müspet ve Menfi İddialar ve Değerlendirmeleriyle Ebû Hanife (2012), Gece Kitapliği, Basım Sayısı:2, Sayfa Sayısı 157, ISBN: 978-605-6351105, Türkçe.
 39. Özdaş, Bünyamin, Psikososyal açıdan Hz. peygamber’in tebliğ metodu (Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2018; Atıf yapılan makale, “Bireysel ve Toplumsal Meselelerde Hz. Peygamber’in Problem Çözme Yöntemleri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2), 2014, sayı: 37, s. 231-265.
 40. Yücel, Ali, Kᾱdî ῾Iyâz (Ö. 544/1149) ve el-İlmâ῾ ilâ Ma῾rifeti Usûli’r-Rivâye ve Takyîdi’s-Semâ isimli eseri (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2018; Atıf yapılan kitap: Farklı Yönleriyle Endülüs Hadisçiliği (2014), Gece Kitaplığı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 152, Isbn: 978-605-63511-3-6.  
 41. Özeli Halil, Said Nursi’ye göre Yahudilik ve Yahudiler (Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2018; Atıf yapılan kitap, Öztoprak, Mustafa, Bediüzzaman Said Nursi’nin Hadis Anlayışı, Gece Kitaplığı, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı. 274.
 42. Aksu, Abdülkerim, Cevşen-i Kebir duasının sened ve metin yönünden incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2018; Atıf yapılan makale, Öztoprak, Mustafa (2014). Cevşenü’l-Kebîr İle İlgili Rivâyetlerin Tespit, Tahlil Ve Değerlendirmesi. İlahiyat Araştırmaları Dergisi (2), 153-175.
 43. Gürbüz, Ömer, Abdullah B. Ebî Cemre el-Endelûsî’nin hadis ilmindeki yeri ve Behcetü’n-Nüfûs isimli eseri (Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir Osmangazi üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2018; Öztoprak Mustafa (2012). Endülüs’te Hadis İlminin Gelişim Aşamaları. Marife Dini Araştırmalar Dergisi (2), 183-197.
 44. Acet, Semih, Nevevî’nin, Minhâc Şerhinde Müslim ve Sahîh’i Hakkındaki Tespit Ve Tenkitleri, Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2019, Cilt: 11: Sayı: 1, ss., 52 – 73; Atıf yapılan makale,  “Endülüs Hadisçiliğinde Sahîhayn Algısı ve Doğu İslâm Dünyasıyla Karşılaştırılması”, OMÜİFD, s.s. 109 -136, Samsun, 2013.
 45. Acar, Abdullah, “Sicilya’da Hanefilik”. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) 19 / 1 (Haziran 2019): 33-52; Atıf yapılan makale: Öztoprak, Mustafa “Endülüs Hadisçiliğinde Kadıların Yeri”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013/1, cilt: IV, sayı: 7, s. 105-122.
 46. Erdoğan, Yahya, “Hz. Peygamberin Bireysel ve Toplumsal Problemleri Çözmede Takip Ettiği Metotlar” (Yüksek Lisans Tezi), Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Uşak, 2019; Atıf yapılan makale, “Bireysel ve Toplumsal Meselelerde Hz. Peygamber’in Problem Çözme Yöntemleri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2), 2014, sayı: 37, s. 231-265.
 47. Acar, Abdullah, Endülüs’te Hanefilik, Çelik Yayınları, İstanbul, 2019; Atıf yapılan makale: Öztoprak, Mustafa “Endülüs Hadisçiliğinde Kadıların Yeri”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013/1, cilt: IV, sayı: 7, s. 105-122.
 48. Acar, Abdullah, Endülüs’te Hanefilik, Çelik Yayınları, İstanbul, 2019; Atıf yapılan makale, Öztoprak, Mustafa, “Endülüs’te Hadis İlminin Gelişim Aşamaları”, Marife Dini Araştırmalar Dergisi, (2), 183-197.
 49. Kutlu, İhsan, Üniversite öğrencilerinin sosyal bir sorun olarak dilenciliğe bakışı: (Yüksek Lisans Tezi) Sakarya Üniversitesi örneği, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, 2019; Atıf yapılan makale, Dilencilik Konusundaki Hadislerin Kaynak Değeri ve Rivâyet Dirâyet Bütünlüğü Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 2013.
 50. Solaker, Fatma, Zemahşerî’nin Keşşaf Tefsirindeki Ahkam Ayetlerini Yorumlama Metodu (Doktora Tezi), Eskişehir Osmangazi üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2019; Atıf yapılan makale, Dilencilik Konusundaki Hadislerin Kaynak Değeri ve Rivâyet Dirâyet Bütünlüğü Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 2013.
 51. Afacan, Kübra, Trabzon şer’iyye sicillerine göre XVII. yüzyılın son çeyreğinde sulh akidleri ve analizi (Yüksek Lisans Tezi), Kardeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon, 2019; Atıf yapılan makale, “Bireysel ve Toplumsal Meselelerde Hz. Peygamber’in Problem Çözme Yöntemleri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2), 2014, sayı: 37, s. 231-265.
 52. Samancı, Metin, Fuzûlî’nin anlam dünyası: Anahtar kelimeler ve kavramlar sözlüğü (Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2019; Atıf yapılan makale, Öztoprak, Mustafa (2014). Cevşenü’l-Kebîr İle İlgili Rivâyetlerin Tespit, Tahlil Ve Değerlendirmesi. İlahiyat Araştırmaları Dergisi (2), 153-175.
 53. Yücel, Ali, Ebû Ali el-Gassânî ve Takyîdü’l-Mühmel isimli eseri (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2019; Atıf yapılan kitap: Farklı Yönleriyle Endülüs Hadisçiliği (2014), Gece Kitaplığı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 152, Isbn: 978-605-63511-3-6.

 

BİLDİRİLER

 1. Öztoprak, Mustafa, “Hayrettin Hıdır b. Mahmud b. Ömer el-Merzifonî el-Atufî’nin Hayatı ve ” İnzâr Fi Şerhi   Ba’dı Ehâdîsî’l-Meşârik ” Adlı Eseri”, Uluslararası Amasyalı Âlimler Sempozyumu, 21-22 Nisan 2017, Amasya.
 2. Öztoprak, Mustafa, “Umran Kuramı Çerçevesinde İbn Haldun’un Peygamber Tasavvuru”, Uluslararası II. Asead Sosyal Bilimler Sempozyumu, 21-23 Ekim 2017, Antalya.
 3. Öztoprak, Mustafa, “Bir Yaklaşım Modeli Olarak Hz. Peygamberin Toplumun Farklı Kesimleriyle Kurduğu İletişim Yolları”, I. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu, Din, Dil ve İletişim, 10-11 Ekim 2019, Eskişehir.

BİLİMSEL DERGİLERDE HAKEMLİK

 1. Mütefekkir/Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi : 4
 2. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi : 2
 3. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi : 1
 4. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi : 1
 5. Amasya İlahiyat Fakültesi Dergisi: 1
 6. Din Bilimleri Akademik ve Araştırma Dergisi: 8
 7. Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi: 1
 8. Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi (Turkısh Studies): 2
 9. Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 1
 10. Marife Dini Araştırmalar Dergisi: 1
 11. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi: 2
 12. Mukaddime, Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi: 1
 13. Tasavvur: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi: 1

     Dergipark sayfasına bakabilirsiniz. http://dergipark.org.tr/@mstfztprk

ÖDÜLLER

1.      Teşekkür Belgesi, 2006, Diyanet İşleri Başkanliği/Konya/Derebucak İlçe Müftülüğü.

2.      Başarı Belgesi, 2012, Diyanet İşleri Başkanliği/Malatya İl Müftülüğü


KİTAPLAR

 1. İslâm ve Toplum (2017), Öztoprak, Mustafa, Gece Kitaplığı, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı 138, Isbn: 978-605-288-056-2.
 2. Farklı Yönleriyle Endülüs Hadisçiliği (2014), Öztoprak, Mustafa, Gece Kitaplığı, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 152, Isbn: 978-605-63511-3-6.
 3. Müspet ve Menfi İddialar ve Değerlendirmeleriyle Ebu Hanife (2018), Öztoprak, Mustafa, Gece Kitaplığı, Basım Sayısı:3, Sayfa Sayısı 157, Isbn: 978-605-6351105.
 4. Kaza Namazlarının Sünnetteki Yeri (2015), Öztoprak, Mustafa, Rağbet Yayınları, Basım Sayısı 2, Sayfa Sayısı 72, Isbn: 6059852098.
 5. Endülüs’te Hadis ve İbnü’l-Harrat El-İşbîlî (2012), Öztoprak, Mustafa, Gece Kitaplığı, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı 303, Isbn: 978–605–63511–1–2.
 6. Bediüzzaman Said Nursi’nin Hadis Anlayışı (2016), Öztoprak, Mustafa, Gece Kitapliği, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı. 274.
 7. Müslüman Günlüğü (2016), Öztoprak, Mustafa, Gece Kitaplığı, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı. 123.
 8. Sorunların Çözümünde Nebevi Yöntem (2018), İnsani Yardım Vakfı (İHH) Yayınları, İstanbul.

      Kitapların satış bilgisi için bakabilirsiniz: https://www.kitapyurdu.com/yazar/doc-dr-mustafa-oztoprak/173728.html

KİTAP BÖLÜMÜ

 1. Sosyal Bilimciler Gözüyle Sinop, Berikan Yayınları, Ankara, 2018. (Kitap Bölümü, “Seyyid Bilâl Türbesi ve Cezayirli Ali Paşa Camii”, ss. 371-383)
 2. Bireysel ve Sosyal Hayatta Hadis 1, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2019. (Kitap Bölümü, “Dua Hadisleri”, ss. 193-214).
 3. Hz. Peygamber ve İletişim, Gece Kitaplığı, Ankara, 2020. (Kitap Bölümü: “Hz. Peygamberin Toplumun Farklı Kesimleriyle Kurduğu İletişim Yolları”, ss. 1-37).

SEMİNER

 • “İman ve Biz”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, 02.05.2019. (Seminer, Eskişehir’deki 4 İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik İlahiyat Fakültesi İrfan İslami Araştırmalar Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenmiştir.)
 • Buhari’nin Kaynakları“, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, 03.03.2020. (Seminer, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı ve İlahiyat Fakültesi İrfan Okulu Öğrenci Kulübü işbirliğiyle Fuat Sezgin’in Ufkuna Yolculuk Projesi).
KONFERANSLAR 

1.      Konferans  25.04.2014-25.04.2014

İslâm’a Göre Cemaat Kavramının Anlamı, Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Sinop Şubesi.

2.      Konferans  15.11.2012-17.11.2012

Hadis İlmi ve Halk Dilinde Meşhur Hadislerin Değeri, İlim Yayma Cemiyeti Gerze Şubesi.

3.      Konferans  27.12.2012-29.12.2012.

4.      Hz. Peygamber’in Öğretileri Çerçevesinde İmam-Hatiplilik Bilinci, Sinop/Gerze İmam-Hatip Lisesi.
Konferans  03.01.2013-05.01.2013.

Hadisleri Anlama Problemi, İlim Yayma Cemiyeti Gerze Şubesi.

5.      Konferans  24.01.2013-26.01.2013.

Rahmet Peygamberini Anlamak, Sinop/Gerze Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi.

6.      Konferans  18.04.2013-20.04.2013.

Bir Eğitimci Olarak Hz. Peygamber, Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

7.      Konferans  03.05.2013-05.05.2013.

Sinop 2013’te Tarihiyle Buluşuyor Projesi Kapsamında Seyyid İbrahim Bilâl Hazretleri, Sinop Valiliği.

8.      Konferans  07.10.2013-09.10.2013.

Gelişen ve Değişen Dünyada Din Görevlilerinin Misyon ve Nitelikleri, Sinop/Dikmen İlçe Müftülüğü

Konferans Salonu.

9.      Konferans  09.10.2013-11.10.2013.

Câmilerin Müslümanlar Açısından Konumu ve Din Görevlilerinin Nitelikleri, Sinop/Gerze İlçe

Müftülüğü Konferans Salonu.

10.  Konferans. 09.01.2014-11.01.2014. Hz. Peygamber’in Fetih Anlayışı Ve Bugünün Dünyası,

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu.

11.  Konferans . 31.10.2014-31.10.2014.

Sünnetin Dindeki Yeri, Müstakil Sanayici Ve İşadamları Derneği (Müsiad) Sinop Şubesi Konferans Salonu.

12.  Konferans 31.12.2014

“Mekke’nin Fethi Bağlamında Allah Rasûlü’nün Savaş Stratejisi”, Anadolu Gençlik Derneği ve

Sinop Üniversitesi Akademik Genç Düşünce Öğrenci Kulübünün Ortak Programı,

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu,  Sinop.

13.  Konferans  18.03.2015

“Çanakkale: Bir Ümmetin Dirilişi”, Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin “100. Yılında Çanakkale

Şehitleri” Programı, Sinop Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Merkezi (Sübitam)

Konferans Salonu,  Sinop.

14.  Konferans 22.06.2016

“Yeni Neslin İnşa Sürecinde İmamların Rolü” Sinop/Boyabat Müftülüğü, Sinop/Boyabat.

15.  Konferans 04.12.2017

“Hz. Peygamber ve İmam-Hatip Nesli”, Sinop İmam-Hatip Lisesi, Sinop.

16. Konferans, 21.04.2018

“Şehit ve Şehitlik Anlayışımız”, Sinop Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu, Sinop.

17. Konferans, 15.11.2019

“Peygamberimiz ve Aile” (Mevlid-i Nebi Haftası), Eskişehir/Sarıcakaya İlçe Müftülüğü.

PANELLER

1.      “Gençleri Suça İten Faktörler ve Çözüm Yolları” Konulu Panel, “İslamın Gençliğe Bakışı ve Gençlik Nazarında Günden Güne Eriyen Din” , Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksek Okulu Ahmet Yesevi Konferans Salonu, 06.10.2015, Gerze/Sinop.

2.      “Hadis ve Sünnete Farklı Yaklaşımlar” konulu panel, “Hadis ve Sünnetin Kabul veya Red Edilmesine Farklı Yaklaşımlar”, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 26.11.2015, Bartın.

 

GAZETE VE DERGİ YAZILARI

       – GAZETE YAZILARI

1.      Üniversiteleşen Şehir mi? Şehirleşen Üniversite mi?, Vitrin Haber Gazetesi, 02.12.2015, Sinop.

2.      Mesleki Bilgiye ve Gelişen Dünyaya Hâkim Din Görevlileri”, Vitrin Haber Gazetesi, 06.10.2013, Sinop.

3.      Müslümanların En İyi Yaptığı İş”, Vitrin Haber Gazetesi, 20.01.2014, Sinop.

4.      Dünyevileşen İslâm Anlayışımız”, Vitrin Haber Gazetesi, 30.01.2014, Sinop.

5.      Müslüman Kimlik Krizi Yaşar Mı?”, Vitrin Haber Gazetesi, 12.02.2014, Sinop.

6.      Kur’an Mı Yoksa Risâle Okumak Mı Daha Sevaptır”, Vitrin Haber Gazetesi, 22.02.2014, Sinop.

7.      Problemleri Çözen Peygamber”, Vitrin Haber Gazetesi, 09.03.2014, Sinop.

8.      Tek Yönlü İslâm Anlayışımız”, Vitrin Haber Gazetesi, 11.04.2014, Sinop.

9.      Cevşen Hakkında Bildiklerimizin Ne kadarı Doğru? Vitrin Haber Gazetesi, 10.05.2014, Sinop.

10.   Günden Güne Eriyen Bir Değer: Tesettür”, Vitrin Haber Gazetesi, 10.06.2014, Sinop.

11.  Müslümanlar İçin Tarih Tekerrür Ediyor”, Vitrin Haber Gazetesi, 09.07.2014, Sinop.

12.  Müslümanlar Olarak Duyarsızlaşıyor muyuz”, Vitrin Haber Gazetesi, 11.08.2014, Sinop.

13.   Dini Değerlere Karşı Hazımsız Bir Zihniyetin Tahlili”, Vitrin Haber Gazetesi, 10.10.2014, Sinop.

14.  Bir Ben Var Bende Benden İçeru”, Vitrin Haber Gazetesi, 04.12.2014, Sinop.

15.  Geçmişten Günümüze Bir Köprü: Osmanlıca”, Vitrin Haber Gazetesi, 21.12.2014, Sinop.

16.  Alçak Bile Değiller Bilakis Çukurlar”, Vitrin Haber Gazetesi, 19.01.2015, Sinop.

17.  Sünnet İnkârcılığında Güncellenen Tartışma”, Vitrin Haber Gazetesi, 19.02.2015, Sinop.

18.  Çanakkale: Bir Ümmetin Dirilişi“, Vitrin Haber Gazetesi, 17.03.2015, Sinop.

19.  Müslümanların Eleştiri Kültürüyle İmtihanı“, Vitrin Haber Gazetesi, 04.05.2015, Sinop.

20.  Ülkemde Güller Açarken“,  Vitrin Haber Gazetesi, 27.05.2015, Sinop.

21.   “Kur’an Müslümanlığı Mı Yoksa Peygamber Müslümanlığı Mı?”, Vitrin Haber Gazetesi, 19.10.2015, SinoP.

22.   “İnancın Zaferi”, Vitrin Haber Gazetesi, 17.07.2016, Sinop.

 

            – DERGİ YAZILARI 

1. “İbadeti ve Ahlakıyla Ma’mur Bir Gençlik“,  Bilge Adamlar Dergisi, sayı: 38, s. 156-159, 2015, Van.

2.Dünden Bugüne İlahiyat Fakülteleri”, Sinop Üniversitesi Bilim, Sanat, Teknoloji ve Haber Bülteni, 2014, Sayı. 11, Sinop.

3. “Ebu Hanife Hakkındaki Müspet ve Menfi Rivayetlerin Değerlendirilmesi”, Vuslat Dergisi, Kasım, 2016, sayı: 185, s. 38-44, İstanbul.

 

Bir cevap yazın