Posted in Özgeçmiş

                                                                      DOÇ. DR. MUSTAFA ÖZTOPRAK 

1978 yılında Konya’da doğdu. İlkokuldan sonra Konya-Meram Dere Kur’an Kursu’nda hafızlık yaptı. Konya-Merkez İmam-Hatip Lisesi’ni 1999, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 2003 yılında bitirdi.

2003–2006 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimler Ana Bilim Dalı Hadis Bilim Dalında “Târîhu Bağdâd’da Ebû Hanîfe İle İlgili İddiaların Değerlendirilmesi” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı.

2003–2006 ve 2009–2012 yıllarında Konya, Afyonkarahisar ve Malatya illerindeki farklı camilerde İmam-Hatiplik görevinde bulundu.

2006–2009 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Selçuk Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi’nde vaizlik eğitimi aldı.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimler Ana Bilim Dalı Hadis Bilim Dalında “İbnü’l-Harrât el-İşbîlî’nin Hadis İlmindeki Yeri” başlıklı doktora tezi 2012 yılında kabul edildi.

2019 yılında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı kararıyla doçent oldu.

Farklı bilimsel dergilerde yayımlanan makaleleri, kitapları ve bilimsel olmayan dergi ve gazetelerde yazıları bulunmaktadır.

2012-2018 yılları arasında Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev yaptı.

Mayıs 2018’den itibaren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

ÖĞRENİM BİLGİLER 

 • Doçentlik: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (2019)
  Doçentlik Takdim Tezi: Bediüzzaman Said Nursi’nin Hadis Anlayışı (2016)
 • Doktora: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2006-2012
  Tez Adı: İbnü’l-Harrât El-İşbîlî’nin (v. 582/1186) Hadis İlmindeki Yeri (2012).
 • Yüksek Lisans-Tezli: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2003-2006
  Tez Adı: Tarîhu Bağdâd’da Ebû Hanîfe İlgili Rivâyetlerin Değerlendirilmesi (2006)
 • Lisans-Anadal: Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1999-2003
  Bitirme Tezi: Ebû Hanife’nin Az Hadis Biliyor İddialarının Analizi (2003)

BİLİMSEL MAKALELER:

 1. Öztoprak Mustafa (2013). Hadis İlminin Endülüs’e Girişi. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2), 143-163.
 2. Öztoprak Mustafa (2013). Târîhu Bağdâd’da Ebû Hanîfe İle İlgili Müspet ve Menfi Rivayetlerin Değerlendirilmesi. Diyanet İlmi Dergi, 49 (4), 105-130.
 3. Öztoprak Mustafa (2013). Dilencilik Konusundaki Hadislerin Kaynak Değeri ve Rivâyet-Dirâyet Bütünlüğü Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22 (2), 83-111.
 4. Öztoprak Mustafa (2013). Endülüs Hadisçiliğinde Sahîhayn Algısı ve Doğu İslâm Dünyasıyla Karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (1), 109-136.
 5. Öztoprak Mustafa (2013). Ahkâm Hadis Kitaplarında Rivayetlere Yer Verme Şekilleri. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (1), 31-54.
 6. Öztoprak Mustafa (2013). Endülüs Âlimlerinden İbnü’l-Harrât El-İşbîlî’nin Hayatı ve Hadisçiliği. Dini Araştırmalar Dergisi, 16 (42), 190-215.
 7. Öztoprak Mustafa (2013). Ahkâm Hadis Kitaplarındaki Bölüm Başlıklarının Şekillenmesi ve Sebepleri. Ekev Akademi Dergisi (55), 89-100.
 8. Öztoprak Mustafa (2013). Endülüs Hadisçiliğinde Kadıların Yeri. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4 (7), 105-122.
 9. Öztoprak Mustafa (2012). Endülüs’te Hadis İlminin Gelişim Aşamaları. Marife Dini Araştırmalar Dergisi (2), 183-197.
 10. Öztoprak Mustafa (2012). Endülüs Hadisçiliğinde Halifelerin Yeri. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(1), 149-165.
 11. Öztoprak Mustafa (2014). Cevşenü’l-Kebîr İle İlgili Rivâyetlerin Tespit, Tahlil Ve Değerlendirmesi. İlahiyat Araştırmaları Dergisi (2), 153-175.
 12. Öztoprak Mustafa (2014). Bireysel Ve Toplumsal Meselelerde Hz. Peygamber’in Problem Çözme Yöntemleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2), Sayı: 37, s. 231-265.
 13. Öztoprak Mustafa (2016). Said Nursi’nin Peygamber Algısı Üzerine Bazı Mülahazalar, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2), Sayı: 8, s. 111-140.
 14. Öztoprak, Mustafa; Dağcı, Sema (2019). Yunus Emre’nin Divan’ında Hadise Yaklaşımı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı. 11, s. 185-224.
 15. Öztoprak, Mustafa, (2020) Yunus Emre’nin Divan’ındaki Peygamber Anlayışı, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt: 20, sayı: 1, s. 299-327.
 16. Öztoprak, Mustafa; Dağcı, Sema (2020). İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mevzû Hadis Bilgisi Üzerine Tecrübi Bir Çalışma: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2), Sayı: 16, s. 111-140. 
 17. Balık Hafize; Öztoprak, Mustafa (2021). “El Öpme” İle İlgili Kütüb-i Sitte Hadislerinin tahriç ve Değerlendirmesi. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (1), Sayı: 17, s. 57-83. 
 18. Yılgıner, İbrahim; Öztoprak, Mustafa (2021). Halil b. Ahmed’in Kitabü’l-Ayn’da Hadisle İstişhadı. Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 9, s. 113-154.
 19. Hayma, Servet; Öztoprak, Mustafa (2022). Hadislerde Mübhemat: Kavramsal Çerçeve ve Delalet Ettiği Yönler, Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 11, s. 65-90.

BİLDİRİLER

 1. Öztoprak, Mustafa, “Hayrettin Hıdır b. Mahmud b. Ömer el-Merzifonî el-Atufî’nin Hayatı ve ” İnzâr Fi Şerhi   Ba’dı Ehâdîsî’l-Meşârik ” Adlı Eseri”, Uluslararası Amasyalı Âlimler Sempozyumu, 21-22 Nisan 2017, Amasya.
 2. Öztoprak, Mustafa, “Umran Kuramı Çerçevesinde İbn Haldun’un Peygamber Tasavvuru”, Uluslararası II. Asead Sosyal Bilimler Sempozyumu, 21-23 Ekim 2017, Antalya.
 3. Öztoprak, Mustafa, “Bir Yaklaşım Modeli Olarak Hz. Peygamberin Toplumun Farklı Kesimleriyle Kurduğu İletişim Yolları”, I. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu, Din, Dil ve İletişim, 10-11 Ekim 2019, Eskişehir.
 4. Öztoprak, Mustafa, “Kütüb-i Sitte çerçevesinde Allah Rasûlü’nün Çocuklara İsim Koyma Konusuna Yaklaşımı”, 14. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu, 14.12.2020, Şanlıurfa.

BİLİMSEL DERGİLERDE HAKEMLİK

 1. Mütefekkir/Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi : 4
 2. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi : 2
 3. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi : 1
 4. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi : 1
 5. Amasya İlahiyat Fakültesi Dergisi: 1
 6. Din Bilimleri Akademik ve Araştırma Dergisi: 8
 7. Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi: 1
 8. Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi (Turkısh Studies): 2
 9. Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 1
 10. Marife Dini Araştırmalar Dergisi: 1
 11. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi: 2
 12. Mukaddime, Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi: 1
 13. Tasavvur: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi: 1

     Dergipark sayfasına bakabilirsiniz. http://dergipark.org.tr/@mstfztprk

ÖDÜLLER1.      Teşekkür Belgesi, 2006, Diyanet İşleri Başkanliği/Konya/Derebucak İlçe Müftülüğü.

2.      Başarı Belgesi, 2012, Diyanet İşleri Başkanliği/Malatya İl Müftülüğü


KİTAPLAR

 1. İslâm ve Toplum (2017), Öztoprak, Mustafa, Gece Kitaplığı, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı 138, Isbn: 978-605-288-056-2.
 2. Farklı Yönleriyle Endülüs Hadisçiliği (2014), Öztoprak, Mustafa, Gece Kitaplığı, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 152, Isbn: 978-605-63511-3-6.
 3. Müspet ve Menfi İddialar ve Değerlendirmeleriyle Ebu Hanife (2018), Öztoprak, Mustafa, Gece Kitaplığı, Basım Sayısı:3, Sayfa Sayısı 157, Isbn: 978-605-6351105.
 4. Kaza Namazlarının Sünnetteki Yeri (2015), Öztoprak, Mustafa, Rağbet Yayınları, Basım Sayısı 2, Sayfa Sayısı 72, Isbn: 6059852098.
 5. Endülüs’te Hadis ve İbnü’l-Harrat El-İşbîlî (2012), Öztoprak, Mustafa, Gece Kitaplığı, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı 303, Isbn: 978–605–63511–1–2.
 6. Bediüzzaman Said Nursi’nin Hadis Anlayışı (2016), Öztoprak, Mustafa, Gece Kitapliği, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı. 274.
 7. Müslüman Günlüğü (2016), Öztoprak, Mustafa, Gece Kitaplığı, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı. 123.
 8. Sorunların Çözümünde Nebevi Yöntem (2018), İnsani Yardım Vakfı (İHH) Yayınları, İstanbul.

KİTAP BÖLÜMÜ

 1. Sosyal Bilimciler Gözüyle Sinop, Berikan Yayınları, Ankara, 2018. (Kitap Bölümü, “Seyyid Bilâl Türbesi ve Cezayirli Ali Paşa Camii”, ss. 371-383)
 2. Bireysel ve Sosyal Hayatta Hadis 1, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2019. (Kitap Bölümü, “Dua Hadisleri”, ss. 193-214).
 3. Hz. Peygamber ve İletişim, Gece Kitaplığı, Ankara, 2020. (Kitap Bölümü: “Hz. Peygamberin Toplumun Farklı Kesimleriyle Kurduğu İletişim Yolları”, ss. 1-37).
 4. Bizim Yunus, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Kitaplığı, Eskişehir, 2021, “Yunus Emre’nin Allah ve Peygamber Sevgisi” ss. 165-183.
 5. Doğruluk: Özü Sözü Bir Olmak, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2022, “Doğruluk O’nun Karakteriydi”, ss. 25-39.

SEMİNER

 • “İman ve Biz”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, 02.05.2019. (Seminer, Eskişehir’deki 4 İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik İlahiyat Fakültesi İrfan İslami Araştırmalar Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenmiştir.)
 • Buhari’nin Kaynakları“, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, 03.03.2020. (Seminer, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı ve İlahiyat Fakültesi İrfan Okulu Öğrenci Kulübü işbirliğiyle Fuat Sezgin’in Ufkuna Yolculuk Projesi).
KONFERANSLAR 1.      Konferans  25.04.2014-25.04.2014

İslâm’a Göre Cemaat Kavramının Anlamı, Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Sinop Şubesi.

2.      Konferans  15.11.2012-17.11.2012

Hadis İlmi ve Halk Dilinde Meşhur Hadislerin Değeri, İlim Yayma Cemiyeti Gerze Şubesi.

3.      Konferans  27.12.2012-29.12.2012.

4.      Hz. Peygamber’in Öğretileri Çerçevesinde İmam-Hatiplilik Bilinci, Sinop/Gerze İmam-Hatip Lisesi.
Konferans  03.01.2013-05.01.2013.

Hadisleri Anlama Problemi, İlim Yayma Cemiyeti Gerze Şubesi.

5.      Konferans  24.01.2013-26.01.2013.

Rahmet Peygamberini Anlamak, Sinop/Gerze Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi.

6.      Konferans  18.04.2013-20.04.2013.

Bir Eğitimci Olarak Hz. Peygamber, Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

7.      Konferans  03.05.2013-05.05.2013.

Sinop 2013’te Tarihiyle Buluşuyor Projesi Kapsamında Seyyid İbrahim Bilâl Hazretleri, Sinop Valiliği.

8.      Konferans  07.10.2013-09.10.2013.

Gelişen ve Değişen Dünyada Din Görevlilerinin Misyon ve Nitelikleri, Sinop/Dikmen İlçe Müftülüğü

Konferans Salonu.

9.      Konferans  09.10.2013-11.10.2013.

Câmilerin Müslümanlar Açısından Konumu ve Din Görevlilerinin Nitelikleri, Sinop/Gerze İlçe

Müftülüğü Konferans Salonu.

10.  Konferans. 09.01.2014-11.01.2014. Hz. Peygamber’in Fetih Anlayışı Ve Bugünün Dünyası,

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu.

11.  Konferans . 31.10.2014-31.10.2014.

Sünnetin Dindeki Yeri, Müstakil Sanayici Ve İşadamları Derneği (Müsiad) Sinop Şubesi Konferans Salonu.

12.  Konferans 31.12.2014

“Mekke’nin Fethi Bağlamında Allah Rasûlü’nün Savaş Stratejisi”, Anadolu Gençlik Derneği ve

Sinop Üniversitesi Akademik Genç Düşünce Öğrenci Kulübünün Ortak Programı,

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu,  Sinop.

13.  Konferans  18.03.2015

“Çanakkale: Bir Ümmetin Dirilişi”, Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin “100. Yılında Çanakkale

Şehitleri” Programı, Sinop Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Merkezi (Sübitam)

Konferans Salonu,  Sinop.

14.  Konferans 22.06.2016

“Yeni Neslin İnşa Sürecinde İmamların Rolü” Sinop/Boyabat Müftülüğü, Sinop/Boyabat.

15.  Konferans 04.12.2017

“Hz. Peygamber ve İmam-Hatip Nesli”, Sinop İmam-Hatip Lisesi, Sinop.

16. Konferans, 21.04.2018

“Şehit ve Şehitlik Anlayışımız”, Sinop Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu, Sinop.

17. Konferans, 15.11.2019

“Peygamberimiz ve Aile” (Mevlid-i Nebi Haftası), Eskişehir/Sarıcakaya İlçe Müftülüğü.

PANELLER

1.      “Gençleri Suça İten Faktörler ve Çözüm Yolları” Konulu Panel, “İslamın Gençliğe Bakışı ve Gençlik Nazarında Günden Güne Eriyen Din” , Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksek Okulu Ahmet Yesevi Konferans Salonu, 06.10.2015, Gerze/Sinop.

2.      “Hadis ve Sünnete Farklı Yaklaşımlar” konulu panel, “Hadis ve Sünnetin Kabul veya Red Edilmesine Farklı Yaklaşımlar”, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 26.11.2015, Bartın.

GAZETE VE DERGİ YAZILARI

       – GAZETE YAZILARI

1.      Üniversiteleşen Şehir mi? Şehirleşen Üniversite mi?, Vitrin Haber Gazetesi, 02.12.2015, Sinop.

2.      Mesleki Bilgiye ve Gelişen Dünyaya Hâkim Din Görevlileri”, Vitrin Haber Gazetesi, 06.10.2013, Sinop.

3.      Müslümanların En İyi Yaptığı İş”, Vitrin Haber Gazetesi, 20.01.2014, Sinop.

4.      Dünyevileşen İslâm Anlayışımız”, Vitrin Haber Gazetesi, 30.01.2014, Sinop.

5.      Müslüman Kimlik Krizi Yaşar Mı?”, Vitrin Haber Gazetesi, 12.02.2014, Sinop.

6.      Kur’an Mı Yoksa Risâle Okumak Mı Daha Sevaptır”, Vitrin Haber Gazetesi, 22.02.2014, Sinop.

7.      Problemleri Çözen Peygamber”, Vitrin Haber Gazetesi, 09.03.2014, Sinop.

8.      Tek Yönlü İslâm Anlayışımız”, Vitrin Haber Gazetesi, 11.04.2014, Sinop.

9.      Cevşen Hakkında Bildiklerimizin Ne kadarı Doğru? Vitrin Haber Gazetesi, 10.05.2014, Sinop.

10.   Günden Güne Eriyen Bir Değer: Tesettür”, Vitrin Haber Gazetesi, 10.06.2014, Sinop.

11.  Müslümanlar İçin Tarih Tekerrür Ediyor”, Vitrin Haber Gazetesi, 09.07.2014, Sinop.

12.  Müslümanlar Olarak Duyarsızlaşıyor muyuz”, Vitrin Haber Gazetesi, 11.08.2014, Sinop.

13.   Dini Değerlere Karşı Hazımsız Bir Zihniyetin Tahlili”, Vitrin Haber Gazetesi, 10.10.2014, Sinop.

14.  Bir Ben Var Bende Benden İçeru”, Vitrin Haber Gazetesi, 04.12.2014, Sinop.

15.  Geçmişten Günümüze Bir Köprü: Osmanlıca”, Vitrin Haber Gazetesi, 21.12.2014, Sinop.

16.  Alçak Bile Değiller Bilakis Çukurlar”, Vitrin Haber Gazetesi, 19.01.2015, Sinop.

17.  Sünnet İnkârcılığında Güncellenen Tartışma”, Vitrin Haber Gazetesi, 19.02.2015, Sinop.

18.  Çanakkale: Bir Ümmetin Dirilişi“, Vitrin Haber Gazetesi, 17.03.2015, Sinop.

19.  Müslümanların Eleştiri Kültürüyle İmtihanı“, Vitrin Haber Gazetesi, 04.05.2015, Sinop.

20.  Ülkemde Güller Açarken“,  Vitrin Haber Gazetesi, 27.05.2015, Sinop.

21.   “Kur’an Müslümanlığı Mı Yoksa Peygamber Müslümanlığı Mı?”, Vitrin Haber Gazetesi, 19.10.2015, SinoP.

22.   “İnancın Zaferi”, Vitrin Haber Gazetesi, 17.07.2016, Sinop.

            – DERGİ YAZILARI 

1. “İbadeti ve Ahlakıyla Ma’mur Bir Gençlik“,  Bilge Adamlar Dergisi, sayı: 38, s. 156-159, 2015, Van.

2.Dünden Bugüne İlahiyat Fakülteleri”, Sinop Üniversitesi Bilim, Sanat, Teknoloji ve Haber Bülteni, 2014, Sayı. 11, Sinop.

3. “Ebu Hanife Hakkındaki Müspet ve Menfi Rivayetlerin Değerlendirilmesi”, Vuslat Dergisi, Kasım, 2016, sayı: 185, s. 38-44, İstanbul.

Bir cevap yazın